Luxan Mollentabletten (NL)

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VOOR GEBRUIK.

Code: LUXAN
Productnaam Prijs Hoeveelheid
Luxan Mollentabletten (100 g) NL
Leggeweer
Opbergkoker
Voelstaaf

Product Omschrijving

Details

Het middel mag uitsluitend beroeps- en bedrijfsmatig voorhanden of in voorraad worden gehouden door personen die in het bezit zijn van een vergunning mollen- en woelrattenbestrijding die is afgegeven of verlengd door de Minister van Economische Zaken of een andere bevoegde autoriteit. Het middel mag worden toegepast door personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsbewijs Mollen- en Woelratten bestrijding dat is afgegeven door Bureau Erkenningen in opdracht van de Minister van Economische Zaken.

Er dient een afstand van 10 meter tot woon- en verblijfsruimten voor mensen en dieren in acht te worden genomen. De concentratie van fosfine buiten de gevarenzone moet lager zijn dan 0,01 ppm. Andere personen dan de gebruiker mogen pas opnieuw worden toegelaten, als toestemming wordt gegeven en de concentratie van fosfine lager is dan 0,01 ppm (of 0,014 mg/m3).

Toepassing is uitsluitend toegestaan in molshopen en -gangen en woelratgangen. Toepassing mag uitsluitend worden uitgevoerd met een geschikt doseerapparaat. Een geopende verpakking dient in één keer te worden opgebruikt. Om vogels en zoogdieren te beschermen dienen de mollen- en woelratgangen goed afgesloten te worden en mogen geen tabletten op het grondoppervlak blijven liggen.

GEVARENAANDUIDINGEN

 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
 • H300 Dodelijk bij inslikken
 • H260 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden
 • EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
 • H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen
 • H311 Giftig bij contact met de huid
 • EUH029 Vormt giftig gas in contact met water
 • EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren
 • H330 Dodelijk bij inademing
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
 • P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)
 • P273 Voorkom lozin in het milieu
 • P284 Adembescherming dragen
 • P501 Inhoud/Verpakking afvoeren naar...
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
 • P305 + 351 + 338 + 310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen
 • P301 + P310: NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen
 • P370 + P378 In geval van brand: blussen met...
 • SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt
 • P402 + P404 Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren

Aanvullende Informatie

Aanvullende Informatie

Toelatingsnummer 8717 N
Werkzame Stof aluminiumfosfide 56%